ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

ექსპერტიზა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

აზომვითი სამუშაოები

აზომვითი სამუშაოები სიზუსტის ხელსაწყოების გამოყენებით, აზომვითი ნახაზების შედგენა

სამუშაოების ექსპერტიზა

მომქმედინორმებისა და ფასების შესაბამისად: შესრულებული სამუშაოს ღირებულების დადგენა

სერვისი

  შ.პ.ს. "დამოუკიდებელი საინჟინრო ექსპერტიზა"-ის საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

 • შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა;
 • მშენებლობის პროექტის ექსპერტიზა;
 • შესასრულებელი სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა (ხარჯთაღრიცხვის შედგენა);
 • სამშენებლო, სარემონტო, სარეკონსტრუქციო, სპეც. სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა;
 • შესასრულებელი სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა;
 • სამრეწველო, საზოგადოებრივი დანიშნულების, შენობა-ნაგებობების, საცხოვრებელი სახლის, ბინის აზომვითი ნახაზის შედგენა;
 • მიწის ნაკვეთის გადაფარვის დადგენა;
 • სახლთმფლობელობის (ბინის), საწარმოო და საზოგადოებრივი დანიშნულების უძრავი ქონების გამიჯვნა ორი იდეალური წილის შესაბამისად;
 • შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზის შედგენა;
 • სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო, სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;
 • კონსულტაცია საინჟინრო საკითხებში.