ხარჯთაღრიცხვის შედგენა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

ექსპერტიზა

მომქმედი ტექნიკური ნორმებისა და არსებული საბაზო ფასების შესაბამისად

აზომვითი სამუშაოები

აზომვითი სამუშაოები სიზუსტის ხელსაწყოების გამოყენებით, აზომვითი ნახაზების შედგენა

სამუშაოების ექსპერტიზა

მომქმედინორმებისა და ფასების შესაბამისად: შესრულებული სამუშაოს ღირებულების დადგენა

ტარიფები

1 საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტროაპარატურის, დანადგარის, ხელსაწყოს ან მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ერთი ობიექტი 35 ლარი
2 სამრეწველო დანიშნულების ელექტროაპარატურის, დანადგარის, ხელსაწყოს ან მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა ერთი ობიექტი 140 ლარი
3 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის ნაწილის (გეოლოგია, კონსტრუქცია და სხვა) ექსპერტიზა ერთი ნაწილი 100 ლარი
4 მშენებლობის პროექტის (გარდა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის) ნაწილის ექსპერტიზა (გეოლოგია, კონსტრუქცია და სხვა) ერთი ნაწილი 300 ლარი
5 ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა 0-500მ3
501-5000მ3
5001-10000მ3
10000მ3-ის ზევით
120 ლარი
300 ლარი
600 ლარი
600 ლარს + 120 ლარი ყოველ 5000მ3-ზე
6 ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 20000 ლარამდე
20000-დან 100000-მდე
100000-დან 500000-მდე
500000-დან 1000000-მდე
1000000-დან ზევით
ღირებულების 1,2 %, მაგრამ არანაკლებ 60 ლარისა
ღირებულების 1 %
ღირებულების 0,69 %
ღირებულების 0,4 %
ღირებულების 0,3 %
7 სამშენებლო, სარემონტო ან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა ერთი ობიექტი ღირებულების 1,8 %, მაგრამ არანაკლებ 120 ლარისა
20000 ლარამდე
20000-დან 100000-მდე
100000-დან 500000-მდე
500000-დან 1000000-მდე
1000000-დან ზევით
ღირებულების 1,5 %
ღირებულების 1,1 %
ღირებულების 0,8 %
ღირებულების 0,3 %
8 საცხოვრებელი სახლის, ბინის, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობის აზომვითი ნახაზის შედგენა 1მ2-ზე 0,75 ლარი
9 სამრეწველო შენობის აზომვითი ნახაზის შედგენა 1მ2-ზე 0,3 ლარი
10 სახლთმფლობელობის (ბინის) გამიჯვნა ორი იდეალური წილის შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით ერთი ობიექტი - ერთი ვარიანტი
ყოველი დამატებული ვარიანტი
ყოველი დამატებული წილი
80 ლარი
+ 15 ლარი
+ 15 ლარი
11 საწარმო და საზოგადოებრივი დანიშნულების უძრავი ქონების გამიჯვნა ორი იდეალური წილის შესაბამისად წარმოდგენილი აზომვითი ნახაზის მონაცემებზე დაყრდნობით ერთი ობიექტი - ერთი ვარიანტი
ყოველი დამატებული ვარიანტი
ყოველი დამატებული წილი
200 ლარი
+75 ლარი
+75 ლარი
12 დასკვნა უძრავი ქონების გამიჯვნის შეუძლებლობის შესახებ ერთი ობიექტი 40 ლარი
13 უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა დარღვევის დადგენა (მშენებლობა, მრეწველობა და სხვა) ერთი ობიექტი 200 ლარი
14 შენობა - ნაგებობის (კონსტრუქციული სქემა, კონსტრუქციული ელემენტები) აზომვითი ნახაზის შედგენა 0-500მ3
501-3000მ3
3001-6000მ3
6001-10000მ3
10000მ3-ის ზევით
150 ლარი
300 ლარი
450 ლარი
650 ლარი
1000 ლარი
15 ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე შენობა-ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა და დეტალური გამოკვლევისთვის საჭირო ღონისძიებების შედგენა 0-500მ3
501-5000მ3
5001-10000მ3
10000მ3-ის ზევით
200 ლარი
450 ლარი
850 ლარი
850 ლარს + 200 ლარი ყოველ დამატებით 5000მ3ზე
16 ფინანსური და საბუღალტრო კვლევა ერთი დღე 100 ლარი